پیشرفت در سیستم های پیشرفته هوش مصنوعی نیازمند داده های حاشیه نویسی در مقادیر زیاد است. ضروری است که همراه با الگوریتم ها، راهی برای استفاده از داده های موجود در نهادهای مختلف بدون به خطر انداختن جنبه های امنیتی وجود داشته باشد. یادگیری مشارکتی…